Videos 6
Videos duongvexuphat 2 Tháng Sáu, 2020

1.Lớp Chánh Tư Duy Nhân Quả 2, Lớp Chứng Đạo 7 Tháng Thầy Lưu Ý Xả Tâm 3,Cách Thức Thực Hành Xả Tâm Rất Đơn Giản 4. Đạo Phật Là[...]

Videos 5
Videos duongvexuphat 23 Tháng Năm, 2020

1. Giờ Khất Thực Và Thọ Trrai Của Thầy Và Tu Sinh Trong Tu Viện 2006 2. Hướng Dẫn Cách Đi Kinh Hành 3. Đường Đi Của Nhân Quả Thảo[...]

Videos 4
Videos duongvexuphat 21 Tháng Năm, 2020

1. Không Diệt Ý Thức Phần A 2. Không Diệt Ý Thức Phần B 3. Xây Dựng Trung Tâm An Dưỡng Từ Thiện Chơn Lạc   4.Pháp Thoại Tại Chùa[...]

Videos 3
Videos duongvexuphat 12 Tháng Năm, 2020

 1.Nghiệp Tái Sinh Luân Hồi 2.Năm Giới Là Thiện Pháp Phần 1 3. Năm Giới Là Thiện Pháp Phần 2 4. Khoá Tu Bát Quan Trai 1 5. Khoá Tu[...]

Videos 2
Videos duongvexuphat 12 Tháng Năm, 2020

1. Trưởng Lão Thích Thông Lạc Hướng Dẫn Cách Đi Kinh Hành 2.Pháp Thoại Ngày 19-02-2009 Phần a 3. Pháp Thoại Ngày 19-02-2020 Phần B 4. Pháp Thoại Ngày 07-03-2019[...]

Hình Ảnh Của Tu Viện 2
Hình ảnh duongvexuphat 11 Tháng Năm, 2020

                                                           [...]

Hình Ảnh Của Tu Viện 1
Hình ảnh duongvexuphat 11 Tháng Năm, 2020

                                                           [...]

Hình Ảnh Trưởng Lão Thích Thông Lạc 2
Hình ảnh duongvexuphat 11 Tháng Năm, 2020

                                                           [...]

Hình Ảnh Của Trưởng Lão Thích thông Lạc 1
Hình ảnh duongvexuphat 11 Tháng Năm, 2020

                                                           [...]

Hình Ảnh Của Trưởng Lão
Hình ảnh duongvexuphat 8 Tháng Năm, 2020

ThầyNgồiThiền 2.Hình  Thầy Ở  Huế                    [...]