Sách Của Trưởng Lão 4
Tin tức duongvexuphat 14 Tháng Mười Hai, 2020

1.Bài Giảng Lớp Chánh Kiến Chuyển Ngữ 2. Giáo Án Đường Lối Tu Tập Đạo Phật ( Tài Liệu Chuyển Ngữ ) 3.19 Đề Mục Định Niệm Hơi Thở (Đã[...]

Những Gì Tu Tập Cần Tu Tập
Tin tức duongvexuphat 7 Tháng Mười Hai, 2020

1.01.Bai31_Nm_71008 2.02.Bai32_101008 3.03.Bai33_Nm_111008 4.04.Bai34_DinhNiemHoiTho_Nu_231208 5.05.KiemTra_Nm_13309 6.06 KiemTra_Nm_13309 7.07.4ThienCuaDucPhat_PT_91108 8.08.ThayGiang74_PT_31008 9.09.ThacMac_PT_91108 10.10.TamVoLau_PT_281208 11.11.ThayGiang82B_PT_281208 Back                            [...]

Pháp Thoại Đạo Đức Nhân Quả
Tin tức duongvexuphat 7 Tháng Mười Hai, 2020

1.D.Gioi_Duc_1_122906 2.D.Gioi_Duc_2_122906 3.D.Gioi_Duc_3_1206 4.D.Gioi_Duc_4_1206 5.DaoDucNhanBanNhanQua_NhuLyTacY(1a)_ng2708_CN2 6.DaoDucNhanBanNhanQua_NhuLyTacY(1b)_ng2708_CN2 7.DaoDucNhanQua Back                [...]

Tiếng Rống Sư Tử Chúa
Tin tức duongvexuphat 7 Tháng Mười Hai, 2020

1.Tiếng Rống Sư Tử Chúa 1 2.Tiếng Rống Sư Tử Chúa 2 3.Tiếng Rống Sư Tử Chúa 3 4.Tiếng Rống Sư Tử Chúa 4 5.Tiếng Rống Sư Tử Chúa 5[...]

Trang Pháp Âm 6
Tin tức duongvexuphat 7 Tháng Mười Hai, 2020

1.Tiếng Rống Sư Tử Chúa 2.Pháp Thoại Đạo Đức Nhân Quả 3.Những Gì Tu Tập Cần Tu Tập 4.Được Thân Người là Khó-Gặp Chánh Pháp Càng Khó Hơn 5.Không Làm[...]