Sách Của Trưởng Lão Thích Thông Lạc 7
Tin tức duongvexuphat 6 Tháng Hai, 2024

1.Thầy Dạy Ban Đời Sống 2.Vấn Đạo Tập 1 3.Vấn Đạo Tập 2 4.Vấn Đạo Tập 3 5Vấn Đạo Tập 4 6.Mùa An Cư Tập 1 7.Mùa An Cư Tập[...]

Trang Pháp Âm 19
Tin tức duongvexuphat 31 Tháng Tám, 2021

1.1998-Giới luật 2-Lời nói đầu ĐVXP5-Ý thức-Tâm linh 2.2000-Tu tập giải thoát 1 3.2000-Tu tập giải thoát 2-Đạo đức giải thoát(trả lời ptử) 4.2001-Cách sống & tu của người tu[...]

Trang Pháp Âm 18
Tin tức duongvexuphat 31 Tháng Tám, 2021

1.1998-Thầy giảng Giới-Định-Tuệ – Ptử Châu Đốc 1 2.1998-Thầy giảng Giới-Định-Tuệ – Ptử Châu Đốc 2 3.1998-Thầy giảng Giới-Định-Tuệ – Ptử Châu Đốc 3 4.1999-Thầy dạy đạo cho ptử Vạn[...]

Trang Pháp Âm 17-Pháp Tri Là Gì?
Tin tức duongvexuphat 31 Tháng Tám, 2021

1A.PhapTriLaGi_07.6.09.mp3 1B.PhapTriLaGi_07.6.09.mp3 2.DietThoTuongDinh_TS_8.6.09.mp3 3.GiuTamBatDong_04.7.09.mp3 4.ThaySachTanTuHanh_04.7.09.mp3 5.Thay-day-ve-Y-Thuc-Luc-11.10.09.mp3 Back[...]

Trang Pháp Âm 16-Pháp Thoại Mùa An Cư
Tin tức duongvexuphat 31 Tháng Tám, 2021

1.Mùa An cư 1 2.Mùa An cư 2 3.Mùa An cư 3 4.Mùa An cư 4 5.Mùa An cư 5 6.Mùa An cư 6 7.Mùa An cư 7 8.Mùa An[...]

Trang Pháp Âm 15 – Thọ Tam Quy Ngũ Giới
Tin tức duongvexuphat 31 Tháng Tám, 2021

1.TRUYEN TAM GIOI 2.LE QUY Y 1A 3.LE QUY Y 1B 4.LE QUY Y 2A 5.LE QUY Y 2B 6.THO TAM QUI NGU GIOI Back[...]

Trang Pháp Âm 14- 5 Giới Thiện Pháp Của Con Người
Tin tức duongvexuphat 30 Tháng Tám, 2021

1.Nam Gioi Thien Phap cua con Nguoi 28109 2.5Gioi_DaoDucGiaDinh_PT_29109 3.TapLamChuThanTam_PT_31109 4.ChuyenHoaThanTam=ChanhPhapPhat_073 5.TaoNghiepGiaiThoat_PT_1209 6.ThacMac_PT_2209 7.TuTapDungPhap-TamTuongUng_PT_3209 8.CachTap-AnNguDocCu_PT_4209 9.ThayGiang_090B_PT_4209 10.TapLamChuBenh_PT_7209 Back[...]

Trang Pháp Âm 13- Tâm Bất Động, Thanh Thản, An Lạc, Vô Sự
Tin tức duongvexuphat 30 Tháng Tám, 2021

1.ThayTiepDaiDienCacNhomNT-DaLatPhanRangTuyHoaDakLakQuyNhonNgay4-2-2010.mp3 2.Thay tiep PT dau xuan 2010-1[Track 002] 3.Thay-tiep-PT-dau-xuan-17.2.2010-2.mp3 4.Thay-giai-dap-thac-mac-tu-sinh-26.2.2010-1.mp3 5.Thay-giai-dap-thac-mac-tu-sinh-26.2.2010-2.mp3 Back[...]

Trang Pháp Âm 12- Lễ Quy Y-Truyền 8 Giới-Thọ Bát Quan Trai
Tin tức duongvexuphat 30 Tháng Tám, 2021

1.LeQuiY 06.1.03_1A 2.LeQuiY 06.1.03_1B 3.LeQuiY 06.1.03_2A 4.LeQuiY 06.1.03_2B 5.THO BAT_1 6.THO BAT_2 7.THO BAT_3 8.THO BAT_4 9.THO BAT_5 10.THO BAT_6 11.THO BAT_7 12.THO BAT_8 Back[...]

Trang Pháp Âm 11- Như Lý Tác Ý 11-10-2009
Tin tức duongvexuphat 30 Tháng Tám, 2021

1.111009-1 Tu khong uc che Tam ma dung phap Nhu ly tac y 2.111009-2 Dinh niem hoi tho xa tam Tham San Si phan tho 3.111009-3 Giai doan Doc cu[...]