NHÀ TU HÀNH CÓ LÀM LỢI ÍCH GÌ CHO XÃ HỘI
Bài Nổi Bật duongvexuphat 11 Tháng Năm, 2020

NHÀ TU HÀNH CÓ LÀM LỢI ÍCH GÌ CHO XÃ HỘI Câu hỏi của Chơn Thành Hỏi:Kính thưa Thầy! Có một nhà giáo hỏi: “Các bác sĩ, kỹ sư, nhà[...]

KHÓ! KHÓ! KHÓ!!!
Bài Nổi Bật duongvexuphat 11 Tháng Năm, 2020

KHÓ! KHÓ! KHÓ!!! LỜI PHẬT DẠY “Như Lai ra đời rất khó gặp, thân người khó được, sanh trưởng vào trung tâm của đất nước cũng khó được, gặp thiện[...]

LỜI CĂN DẶN CỦA TRƯỞNG LÃO
Bài Nổi Bật duongvexuphat 17 Tháng Tư, 2020

LỜI CĂN DẶN CỦA TRƯỞNG LÃO Này các Thầy, Thầy dạy giáo án này nhằm phục hồi giáo pháp chân chính của Đạo Phật, có đầy đủ lý pháp và[...]

Lòng Tin Chân Chính
Bài Nổi Bật duongvexuphat 17 Tháng Tư, 2020

Lòng Tin Chân Chính LỜI PHẬT DẠY: “Này các Kàlàmà! Chớ có tin vì nghe truyền thuyết, chớ có tin vì nghe truyền thống, chớ có tin vì nghe người[...]

ĐƯỢC THÂN NGƯỜI LÀ KHÓ
Bài Nổi Bật duongvexuphat 17 Tháng Tư, 2020

ĐƯỢC THÂN NGƯỜI LÀ KHÓ Bắt đầu ngày 14 tháng 9 năm Quý Dậu (1993) Thầy sẽ tiếp tục nhập định 48 tiếng đồng hồ. Do nhân duyên này Thầy[...]