Trang Pháp Âm 3
Pháp Âm duongvexuphat 24 Tháng Sáu, 2020

1.NguoiTuChanhPhatPhap-1 2.NguoiTuChanhPhatPhap-2 3.Bác Vệ (sư ThanhQuang) hỏi đạo 4.Bến Chơn Như giải thoát 5.Bờ bên này-Bờ bên kia 6.Các pháp không phải của Phật-Nhóm Nguyên Thủy 7.Cách thức tu tập[...]

Giáo Án Tu Tập Cho Người Cư Sĩ Vì Chánh Phật Pháp
sach duongvexuphat 18 Tháng Sáu, 2020

1 GiaoAnCNCuSi-1 2.GiaoAnCNCuSi-2 3.GiaoAnCNCuSi-3 4.GiaoAnCNCuSi-4 5.GiaoAnCNCuSi-5   Back[...]

Băng Giảng 40 Giới Hành 1998
sach duongvexuphat 18 Tháng Sáu, 2020

1.Băng Giảng 40 Giới Hành Phần 1 2.Băng Giảng 40 Giới Hành Phần 2 3.Băng Giảng 40 Giới Hành Phần 3   Back[...]

Tứ Niệm Xứ
Pháp Âm duongvexuphat 15 Tháng Sáu, 2020

1.Tam nhu dat 1 2.Tam nhu dat 2 03.TRO VE DAO PHAT 1 04.TRO VE DAO PHAT 2 05.Tu tap gioi luat 1 06. Tu tap gioi luat 2 07.Tu[...]

Nhân Quả Và Ngũ Giới
Pháp Âm duongvexuphat 15 Tháng Sáu, 2020

1.Nhân Qua & Ngu Gioi (6-2009) 2.GiaiDapThacMac_PT_120609 3.ThayGiang_TS-PT_2A_9.6.09 4.ThayGiang_TS-PT_2B_9.6.09 5.GiaiDoanTuTap_PT_4409 6.GiaiDoanTuTap_PT_4409 Back            [...]

Tạng Luật
sach duongvexuphat 6 Tháng Sáu, 2020

1.Phân Tích Giới Tỳ Khưu Tập 1 2.Phân Tích Giới Tỳ Khưu Tập 2 3.Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 4.Đại Phẩm Tập 1 5.Đại Phẩm Tập 2 6.Tiểu Phẩm[...]

Pháp Thoại Giới Luật
Pháp Âm duongvexuphat 6 Tháng Sáu, 2020

1.Gioi Luat 1-1 2.Gioi Luat 1-2 3.Gioi Luat 1-3 4.Gioi Luat 2-1 5.Gioi Luat 2-2 6.Gioi Luat 2-3 7.Gioi Luat 3-1 8.Gioi Luat 3-2 9.Gioi Luat 3-3 10.Gioi Luat 4-1[...]

Phương Pháp Đuổi Bệnh
Pháp Âm duongvexuphat 6 Tháng Sáu, 2020

01-(DB-010)-NhiepTamTacYDuoiBenh-(QuangBinh-CanTho)-(31-05-2008) 02-(DB-020)-DuoiBenhBangDNHT-(PtHaNoi)-(14-02-2009) 03-(DB-030)-DuoiBenhBangPhuongPhapDNHT-THN 04-(DB-04A)-PhapThanHanhNiemTriBenh 05-(DB-04B)-PhapThanHanhNiemTriBenh 06-(DB-050)-XaCamTho-CoCheDuoiBenh-(ThanhHoa)-(22-4-2006) 07-(DB-060)-PhuongPhapDuoiBenh-(12-2005) 08-(DB-070)-CachThucDayBenh-(19-4-2006) 09-(DB-080)-ThienXaoDuoiBenh-(11-2005) 10-(DB-090)-NhuLyTacYLamChuSinhGiaBenhChet-(PtChauDoc)-(15-02-2009) 11-(DB-100)-TriBenhVoiDeMuc5DNHT-(ThienThanh)-(14-02-2009) 12-(DB-110)-PhongDatKhongTheTriBenh-(MinhSang) 13-(DB-120)-TriBenhBangPhapPhat-(AnhDuy-SuMinh Phuoc)-(15-03-2008) 14-(DB-130)-AnTruVaTacYDuoiBenh 15-(DB-140)-TriBenhBangTamBatDong-(20-08-2009) 16-(DB-150)-TriBenhTieuDuong-GiuGioi-(CsHaNoi)-(30-7-2008) 17-(DB-160)-OmPhaoVuotBien-GiuGioiGanDaDayBenh-(NguyenTanh) 18-(DB-170)-NhiepTamDuoiBenh-(13-4-2008) 19-(DB-180)-LamChuBenh-(MuaAnCu2005) 20-(DB-190)-ThoBatQuanTrai-PhapDuoiBenhChoNguoiGia-PhapTuCanBanChoNguoiTre-(NtNgheAnHaTinh-He2004) 21-(DB-200)-TuTapDoiVoiPhatTuNhieuGiaDuyen 22-(DB-21A)-DayBanhBangThanHanhNiem-(PhuocTon)-(11-1-2006) 23-(DB-21B)-OmPhaoVuotBien-GanDaDuoiBenh-(PhuocTon)-(25-1-2006) 24-(DB-21C)-TriBenhBangDNHT-(PhuocTon)-(7-2-2006) 25-(DB-21D)-TinhCanDuoiBenh-(PhuocTon)-(13-4-2008) 26-(DB-220)-DungYThucDuoiBenh-(TueHanh)-(3-2-2006) 27-(DB-230)-DuoiBenhBangThanHanhNiem-(7-1-2006) 28-(DB-240)-LamChuBenh-(11-1-2006) 29-(DB-250)-OmChatPhapDuoiBenh-(MyLinh)-(1-2-2006)[...]

Cúng Dường Đúng Chánh Pháp
Pháp Âm duongvexuphat 5 Tháng Sáu, 2020

1.TapLamChuThanTam=NhuLyTacY 2.CungDuongDungPhap 3.QuanXetTamNiem 4.QuanXetTamNiem 5.NhuLyTacY 6.NhuLyTacY2 7.Thay day ve phap Nhu Ly Tac Y-11102009 8.TuSi Pt_Qui Nhon 9.ThayNhacNhoPTuHaNoiNhietTam Back                  [...]

Đạo Phật Là Đạo Giải Thoát
Pháp Âm duongvexuphat 5 Tháng Sáu, 2020

2.TuTapDoiVoi PTnhieuGiaDuyen 2.TuTapDoiVoi PTnhieuGiaDuyen 3.PhapTuChoNguoiGia 4.NghiepTaiSinhLuanHoi_6 TrangThaiLuanHoi 5.NguoiChungDaoKhaiMoBoNaoThucHien3Minh 6.LyDucLyAcPhap_29032009 7.Ai Kiet Su   Back              [...]