Trang Pháp Âm 10-Những Gì Cần Thông Suốt 2
Pháp Âm duongvexuphat 21 Tháng Bảy, 2021

1.Thong suot 13a 2.Thong suot 13b 3.Thong suot 14a 4.Thong suot 14b 5.Thong suot 15a 6.Thong suot 15b 7.Thong suot 15c 8.Thong suot 16a 9.Thong suot 16b 10.Thong suot 17a[...]

Trang Pháp Âm 9-Những Gì Cần Thông Suốt 1
Pháp Âm duongvexuphat 21 Tháng Bảy, 2021

1.Thong suot 01a 2.Thong suot 01b 3.Thong suot 01c 4.Thong suot 01d 5.TThong suot 02a 6.Thong suot 02b 7.Thong suot 03a 8.Thong suot 03b 9.Thong suot 04a 10.Thong suot 04b[...]

Trang Pháp Âm 8 -Dạy Sư Từ Quang
Pháp Âm duongvexuphat 11 Tháng Một, 2021

1.CachSong&TuCuaNguoiTuSi_A 2.CachSong&TuCuaNguoiTuSi_B 3.DayTuQuang_1A 4.DayTuQuang_1B 5.DayTuQuang_2A 6.DayTuQuang_2B 7.DayTuQuang_3A 8.DayTuQuang_3B 9.DayTuQuang_4A 10.DayTuQuang_4B 11.DayTuQuang_5A 12.DayTuQuang_5B 13.DayTuQuang_6A 14.DayTuQuang_6B 15.DayTuQuang_7A 16.DayTuQuang_7B 17.DayTuQuang_8A 18.DayTuQuang_8B 19.DayTuQuang_9A 20.DayTuQuang_9B 21.TuBatHoaiTinhKhuRungSangChoi_A 22.TuBatHoaiTinhKhuRungSangChoi_B Back              [...]

Trang Pháp Âm 5
Pháp Âm duongvexuphat 25 Tháng Sáu, 2020

1,2006-Tu tập trên chướng ngại pháp 2.Mục Đích Của Định Niệm Hơi Thở 3.2001-BQT-Linh hồn không có-Thầy giải đáp 4.20010710-Thầy giảng pháp cho người mới tu 5.20030110-Kim Tiên hỏi đạo[...]

Trang Pháp Âm 4
Pháp Âm duongvexuphat 25 Tháng Sáu, 2020

1.Pháp Tu Cho Người Cư Sĩ 2.NhanDuyenNaoMaThayTuChungDao-LCTD15.mp3 3.ThayGiaiDapVeXaLoi 4.Chu Ac Mac Tac 5.Xa Cam Tho-Co Che Duoi Benh-(ThanhHoa)-(22-4-2006) 6.Gioi Luat Va Tu Niem Xu La Vi Thay Duoc Duc Phat[...]

Trang Pháp Âm 3
Pháp Âm duongvexuphat 24 Tháng Sáu, 2020

1.NguoiTuChanhPhatPhap-1 2.NguoiTuChanhPhatPhap-2 3.Bác Vệ (sư ThanhQuang) hỏi đạo 4.Bến Chơn Như giải thoát 5.Bờ bên này-Bờ bên kia 6.Các pháp không phải của Phật-Nhóm Nguyên Thủy 7.Cách thức tu tập[...]

Tứ Niệm Xứ
Pháp Âm duongvexuphat 15 Tháng Sáu, 2020

1.Tam nhu dat 1 2.Tam nhu dat 2 03.TRO VE DAO PHAT 1 04.TRO VE DAO PHAT 2 05.Tu tap gioi luat 1 06. Tu tap gioi luat 2 07.Tu[...]

Nhân Quả Và Ngũ Giới
Pháp Âm duongvexuphat 15 Tháng Sáu, 2020

1.Nhân Qua & Ngu Gioi (6-2009) 2.GiaiDapThacMac_PT_120609 3.ThayGiang_TS-PT_2A_9.6.09 4.ThayGiang_TS-PT_2B_9.6.09 5.GiaiDoanTuTap_PT_4409 6.GiaiDoanTuTap_PT_4409 Back            [...]

Pháp Thoại Giới Luật
Pháp Âm duongvexuphat 6 Tháng Sáu, 2020

1.Gioi Luat 1-1 2.Gioi Luat 1-2 3.Gioi Luat 1-3 4.Gioi Luat 2-1 5.Gioi Luat 2-2 6.Gioi Luat 2-3 7.Gioi Luat 3-1 8.Gioi Luat 3-2 9.Gioi Luat 3-3 10.Gioi Luat 4-1[...]

Phương Pháp Đuổi Bệnh
Pháp Âm duongvexuphat 6 Tháng Sáu, 2020

01-(DB-010)-NhiepTamTacYDuoiBenh-(QuangBinh-CanTho)-(31-05-2008) 02-(DB-020)-DuoiBenhBangDNHT-(PtHaNoi)-(14-02-2009) 03-(DB-030)-DuoiBenhBangPhuongPhapDNHT-THN 04-(DB-04A)-PhapThanHanhNiemTriBenh 05-(DB-04B)-PhapThanHanhNiemTriBenh 06-(DB-050)-XaCamTho-CoCheDuoiBenh-(ThanhHoa)-(22-4-2006) 07-(DB-060)-PhuongPhapDuoiBenh-(12-2005) 08-(DB-070)-CachThucDayBenh-(19-4-2006) 09-(DB-080)-ThienXaoDuoiBenh-(11-2005) 10-(DB-090)-NhuLyTacYLamChuSinhGiaBenhChet-(PtChauDoc)-(15-02-2009) 11-(DB-100)-TriBenhVoiDeMuc5DNHT-(ThienThanh)-(14-02-2009) 12-(DB-110)-PhongDatKhongTheTriBenh-(MinhSang) 13-(DB-120)-TriBenhBangPhapPhat-(AnhDuy-SuMinh Phuoc)-(15-03-2008) 14-(DB-130)-AnTruVaTacYDuoiBenh 15-(DB-140)-TriBenhBangTamBatDong-(20-08-2009) 16-(DB-150)-TriBenhTieuDuong-GiuGioi-(CsHaNoi)-(30-7-2008) 17-(DB-160)-OmPhaoVuotBien-GiuGioiGanDaDayBenh-(NguyenTanh) 18-(DB-170)-NhiepTamDuoiBenh-(13-4-2008) 19-(DB-180)-LamChuBenh-(MuaAnCu2005) 20-(DB-190)-ThoBatQuanTrai-PhapDuoiBenhChoNguoiGia-PhapTuCanBanChoNguoiTre-(NtNgheAnHaTinh-He2004) 21-(DB-200)-TuTapDoiVoiPhatTuNhieuGiaDuyen 22-(DB-21A)-DayBanhBangThanHanhNiem-(PhuocTon)-(11-1-2006) 23-(DB-21B)-OmPhaoVuotBien-GanDaDuoiBenh-(PhuocTon)-(25-1-2006) 24-(DB-21C)-TriBenhBangDNHT-(PhuocTon)-(7-2-2006) 25-(DB-21D)-TinhCanDuoiBenh-(PhuocTon)-(13-4-2008) 26-(DB-220)-DungYThucDuoiBenh-(TueHanh)-(3-2-2006) 27-(DB-230)-DuoiBenhBangThanHanhNiem-(7-1-2006) 28-(DB-240)-LamChuBenh-(11-1-2006) 29-(DB-250)-OmChatPhapDuoiBenh-(MyLinh)-(1-2-2006)[...]